اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***ی 1,000,000 ریال 04 تير 1398
***ا 1,000,000 ریال 27 خرداد 1398
***ا 2,000,000 ریال 26 خرداد 1398
***ا 3,000,000 ریال 26 خرداد 1398
***م 50,000 ریال 25 خرداد 1398
***ید 890,000 ریال 25 خرداد 1398
*** 976,900 ریال 25 خرداد 1398
*** 578,000 ریال 25 خرداد 1398
***ا 100,000 ریال 25 خرداد 1398
***د 840,000 ریال 25 خرداد 1398

 

تاکنون مبلغ 4,765,243,646 ریال به کاربران پرداخت شده است