اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***ان 306,000 ریال 02 بهمن 1398
***ا 4,000,000 ریال 20 مرداد 1398
***reza 540,000 ریال 20 تير 1398
***ن 760,000 ریال 20 تير 1398
***ید 840,000 ریال 20 تير 1398
***ود 980,000 ریال 20 تير 1398
***د 1,200,000 ریال 20 تير 1398
***د 390,000 ریال 20 تير 1398
***نمهر 1,870,000 ریال 20 تير 1398
***ا 4,430,000 ریال 20 تير 1398

 

تاکنون مبلغ 4,802,091,503 ریال به کاربران پرداخت شده است