اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***ا 130,000 ریال 02 ارديبهشت 1397
*** 160,000 ریال 02 ارديبهشت 1397
***ن 810,000 ریال 02 ارديبهشت 1397
*** 2,810,000 ریال 02 ارديبهشت 1397
***د 260,000 ریال 02 ارديبهشت 1397
***دهادی 250,000 ریال 02 ارديبهشت 1397
***اد 510,000 ریال 02 ارديبهشت 1397
***م 500,000 ریال 02 ارديبهشت 1397
***ن 320,000 ریال 02 ارديبهشت 1397
***م 550,000 ریال 02 ارديبهشت 1397

 

تاکنون مبلغ 2,433,550,128 ریال به کاربران پرداخت شده است