اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
*** 560,000 ریال 26 آذر 1397
***رضا 70,000,000 ریال 24 آذر 1397
***رضا 70,000,000 ریال 24 آذر 1397
***رضا 35,000,000 ریال 24 آذر 1397
***رضا 80,000,000 ریال 24 آذر 1397
***رضا 40,000,000 ریال 24 آذر 1397
***رضا 30,000,000 ریال 24 آذر 1397
***ا 2,000,000 ریال 22 آذر 1397
***د 190,000 ریال 20 آذر 1397
***ا 2,000,000 ریال 20 آذر 1397

 

تاکنون مبلغ 4,155,604,762 ریال به کاربران پرداخت شده است