اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***ا 320,000 ریال 29 خرداد 1397
*** 157,740 ریال 29 خرداد 1397
***ن 2,010,000 ریال 29 خرداد 1397
***القاسم 480,000 ریال 29 خرداد 1397
***د 610,000 ریال 29 خرداد 1397
***ن 980,000 ریال 29 خرداد 1397
***id 540,000 ریال 29 خرداد 1397
***ن 270,000 ریال 29 خرداد 1397
***م 720,000 ریال 29 خرداد 1397
***اد 260,000 ریال 29 خرداد 1397

 

تاکنون مبلغ 3,169,014,217 ریال به کاربران پرداخت شده است