اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***ر 50,000 ریال 23 مرداد 1397
***reza 170,000 ریال 23 مرداد 1397
***dad 60,000 ریال 23 مرداد 1397
***اد 75,000 ریال 23 مرداد 1397
***ن 250,000 ریال 23 مرداد 1397
***م 630,000 ریال 23 مرداد 1397
***د 780,000 ریال 23 مرداد 1397
*** 2,650,000 ریال 23 مرداد 1397
*** 187,325 ریال 23 مرداد 1397
***دهادی 350,000 ریال 23 مرداد 1397

 

تاکنون مبلغ 3,474,560,759 ریال به کاربران پرداخت شده است