اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***ا 5,000,000 ریال 28 اسفند 1397
***ا 2,000,000 ریال 28 اسفند 1397
***ا 10,000,000 ریال 28 اسفند 1397
***ی 5,000,000 ریال 28 اسفند 1397
***ان 205,725 ریال 24 اسفند 1397
***اد 63,394 ریال 24 اسفند 1397
*** 140,000 ریال 06 اسفند 1397
***reza 180,000 ریال 06 اسفند 1397
***ا 860,000 ریال 06 اسفند 1397
***ید 870,000 ریال 06 اسفند 1397

 

تاکنون مبلغ 4,448,538,766 ریال به کاربران پرداخت شده است