اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
***د 60,000 ریال 29 مهر 1397
***ن 100,000 ریال 29 مهر 1397
***د 150,000 ریال 29 مهر 1397
***اد 80,000 ریال 29 مهر 1397
***ید 280,000 ریال 28 مهر 1397
***الفضل 100,000 ریال 28 مهر 1397
***se 260,000 ریال 28 مهر 1397
*** 85,934 ریال 28 مهر 1397
***ا 1,200,000 ریال 28 مهر 1397
*** 225,000 ریال 28 مهر 1397

 

تاکنون مبلغ 3,665,143,949 ریال به کاربران پرداخت شده است