اثبات مبالغ پرداختی

اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
*** 50,000 ریال 01 اسفند 1396
***ر 50,000 ریال 01 اسفند 1396
***د 70,000 ریال 01 اسفند 1396
***a 100,000 ریال 01 اسفند 1396
*** 160,000 ریال 01 اسفند 1396
***نگ 160,000 ریال 01 اسفند 1396
***ا 250,000 ریال 01 اسفند 1396
***د 500,000 ریال 01 اسفند 1396
***اد 720,000 ریال 01 اسفند 1396
***دون 1,280,000 ریال 01 اسفند 1396

 

تاکنون مبلغ 1,814,785,195 ریال به کاربران پرداخت شده است