افزایش نرخ تا 30 درصد

افزایش نرخ تا 30 درصد

با سدام و احترام

بعد از کاهش نرخی که داشتیم مجددا تبلیغ کننده هایی خوبی با قرار های بند مدت جذب کرده ام که از پس فردا سیستم به حالت یک ماه یش خود باز میگردد و از دوستان ترافیک بالا  که سیستم کوچ کرده اند تقاضا میشوذ دوباره سیستم ما را تست کنند . با تشکر